อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

ไบโอเบส

ไบโอเบส  เชื้อแบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ บาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis) NSRS 89-24 และ MK-007 ซึ่งได้จากความร่วมมือในการวิจัยระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตให้อยู่ในรูปผง เปียกน้ำ (WP) เข้มข้น 1x10 9 cfu/gm ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เลขที่ &n...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9