quick_contact
call_center
เกี่ยวกับเรา_header

เกี่ยวกับเรา

ประวัติของบริษัท

บริษัท เอพี-ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือ เอพี-กรุ๊ป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ เครือเอพี-กรุ๊ปคือผู้นำด้านการผลิตชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชทั้งภายในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบริษัท เอพี-ไบโอเทค เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายไปยังกว่าสามทวีปทั่วโลกคือ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้
ผลิตภัณฑ์ที่ทาง บริษัท เอพี-ไบโอเทค นำมาจัดจำหน่ายนั้น ล้วนถูกคัดสรรค์มาภายใต้แนวคิดที่ต้องการจะลดการใช้สารเคมี หันมาใช้สารอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอพี-ไบโอเทค ทั้งหมด ล้วนได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร ทำให้ทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค

ประวัติ

บริษัท เอพี-ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2549 บริษัทมีนโยบายที่จะจัดจำหน่ายแต่สินค้าที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพแก่เกษตรกร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค เป็นหลัก บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของการใช้เคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน ทำให้ดินเสื่อมสภาพ ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสารเคมีตกค้างเหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้สารเคมีเป็นพิษที่ตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรยังกลับกลายมาเป็นข้อกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศ สร้างปัญหาและความยากลำบากในการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรไปยังประเทศคู่ค้า เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆที่ว่ามานี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมมาทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งก็คือการควบคุมด้วยวิธีชีวภาพ (Biological Control) โดยใช้ชีวภัณฑ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สำเร็จรูปของทางบริษัทฯ นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมแล้ว ทางบริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปผงละลายน้ำเพื่อสะดวกในการใช้งาน และยังได้รับการยอมรับให้ใช้ในการปลูกพืชอินทรีย์ได้ ตลอดจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจากหลายทวีปทั่วโลก เช่น เอเชีย ยุโรป และ อเมริกาใต้ เป็นต้น ปัจจุบันชีวภัณฑ์ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในเกษตรกรหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ (Organic Farming) กลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ หรือแม้แต่กลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่ใส่ใจในความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท เอพี-ไบโอเทค พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเกษตรปลอดสารพิษ และอินทรีย์ เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และเติบโตเคียงข้างเกษตรกรไทย เพื่อให้อาชีพเกษตรกรมีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน และเพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมสืบไป