quick_contact
call_center
Bio-Pesticides_header

Bio-Pesticides

เรดแคท


ราคา:

Share:
เรดแคท  คือ แบคทีเรีย บาซิลลัส   ทุริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis var.kurstaki) สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ที่ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำเข้มข้น 36,000 IU/mg ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เลขที่   420-2558

เรดแคท  ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด (ใช้ได้ผลดีในหนอนทุกวัย) เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม (หนอนหนังเหนียว) หนอนกระทู้ผัก หนอนกินใบ ฯลฯ สามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิด และทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

อัตราที่ใช้ฉีดพ่น คือ 50-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นตั้งแต่สำรวจเห็นกลุ่มไข่ของหนอน หรือในขณะที่หนอนเพิ่งฟัก และฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 3-7 วัน จนกว่าหนอนจะหยุดระบาด เรดแคท สามารถใช้ผสมฉีดพร้อมกันกับชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ตลอดจนปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริมต่างๆ

 
“ชีวภัณฑ์จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อฉีดพ่นในช่วงเย็น หลังฝนตกใหม่ๆหรือหลังจากการให้น้ำแก่แปลงพืช”
เรดแคท  คือ แบคทีเรีย บาซิลลัส   ทุริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis var.kurstaki) สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ที่ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำเข้มข้น 36,000 IU/mg ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เลขที่   420-2558

เรดแคท  ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด (ใช้ได้ผลดีในหนอนทุกวัย) เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม (หนอนหนังเหนียว) หนอนกระทู้ผัก หนอนกินใบ ฯลฯ สามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิด และทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

อัตราที่ใช้ฉีดพ่น คือ 50-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นตั้งแต่สำรวจเห็นกลุ่มไข่ของหนอน หรือในขณะที่หนอนเพิ่งฟัก และฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 3-7 วัน จนกว่าหนอนจะหยุดระบาด เรดแคท สามารถใช้ผสมฉีดพร้อมกันกับชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ตลอดจนปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริมต่างๆ

 
“ชีวภัณฑ์จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อฉีดพ่นในช่วงเย็น หลังฝนตกใหม่ๆหรือหลังจากการให้น้ำแก่แปลงพืช”
  • ประเภท:   เสนอขาย